O nás

 

Název projektu: Zavedení výroby nového druhu konstrukčního hranolu

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010207

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE III a jeho předmětem je komplexní inovační proces spočívající ve výrobkové i procesní inovaci. Předmětem výrobkové inovace je zavedení výroby zcela nových konstrukčních prvků, konkrétně pak lepeného bukového hranolu s využitím perlinky ze skelného vlákna.  Nutným předpokladem zavedení nové výroby je inovace procesu, která umožní zpracování předzpracovaného bukového dřeva do optimální podoby pro výrobu lepených bukových hranolů.

Projekt umožní uspokojovat zvyšující se poptávku po nových konstrukčních prvcích celodřevěného charakteru, které budou splňovat moderní požadavky na stavbu domů. Tato poptávka však není v současné době kryta dostatečnou nabídkou kvalitních produktů, které budou zvyšující se nároky splňovat.

Díky realizaci projektu bude také řešena problematika nedostatečné technologické úrovně zpracování obecně listnatého, konkrétně pak bukového dřeva a to nikoliv pouze ve společnosti MATRIX, a.s., ale obecně v celém dřevozpracujícím sektoru. Tato skutečnost je dána tím, že zastoupení listnatých dřevin v těžbách bylo po dlouhá desetiletí spíše v pozadí a většina hospodářských lesů v Evropě byly buď smrkové monokultury, anebo směsi jehličnanů.

 

 

 

 

 

 

Společnost MATRIX a.s. zahájila realizaci vzdělávacího projektu, kterou odstartoval dvouletou systematickou práci na zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců. Náplní projektu je realizace komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků napříč všemi divizemi MATRIX a.s. Jako partneři v projektu vystupují Farma Třebešov s.r.o. a ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., které s MATRIX a.s. dlouhodobě spolupracují.

 

Dvouletý vzdělávací plán je sestaven s ohledem na aktuální vývoj požadavků trhu práce a s cílem zajištění dlouhodobého a udržitelného rozvoje společnosti MATRIX a.s. a jeho partnerů.

 

Žadatel projektu, společnost MATRIX a.s. je velmi dynamickou, neustále se rozvíjející výrobní a obchodní společností. Proto je nezbytné, aby měla k dispozici erudovaný, kvalitní a dobře proškolený personál. Společnost MATRIX a.s., stejně jako partneři projektu, si jsou dobře vědomi skutečnosti, že takovýto personál je třeba systematicky vzdělávat a vytvářet dlouhodobé plány rozvoje a vzdělání každého jednotlivého zaměstnance. Společnosti MATRIX a.s. si z dlouhodobého hlediska ověřila, že takovýto přístup přispívá k nízké fluktuaci zaměstnanců.

 

Kvůli neustále se navyšujícímu pracovnímu tempu a nasazení se musí její zaměstnanci učit hospodařit s časem, rozhodovat se efektivně, dorozumět se se zahraničními klienty, mít aktuální informace v oblasti technických oborů atd. Jedině tak společnost dokáže přijímat další výzvy, setrvat na trhu a dosahovat dlouhodobě udržitelných hospodářských výsledků. 

 

Věda a výzkum – spolupráce společnosti MATRIX a.s. a Mendelovy univerzity v Brně.

 

Název projektu: Modifikace buku

 

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004787

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE a jeho předmětem je výzkum a vývoj nejvhodnějšího typu lepení a trvalé impregnace a ošetření bukového dřeva do takové podoby, aby jej bylo možno využít pro exteriérové konstrukční prvky, které jsou celoročně vystaveny povětrnostním vlivům. Hlavním dosavadním problémem je nestálost bukového dřeva při vystavení povětrnostním vlivům, ať se již jedná o bobtnání, kroucení či praskání. Naproti tomu je bukové dřevo jako základní surovina dřevem s vysokou hustotou a vykazuje velkou pevnost, což se jeví jako vhodná vlastnost pro venkovní zatěžované konstrukce. Právě ale nízká odolnost proti povětrnostním vlivům tomuto využití zatím brání. Díky realizovanému projektu dojde ke zvýšení přidané hodnoty bukového dřeva a budou zlepšeny projektované možnosti u venkovních bukových konstrukcí. 

 

 

Zobrazit prezentaci MATRIX a.s.

Politika kvality a environmentu

Dokument Politika kvality a environmentu ke stažení zde.

Certifikáty